Strona główna | Praktyki i praca | Informacje o praktykach
 

Procedura zatwierdzania praktyk

 

- Studenci Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (stopnia I) muszą odbyć praktyki zawodowe. Minimalny czas trwania praktyk to co najmniej 160 godzin (cztery tygodnie - łącznie).

- Studenci studiów II stopnia NIE są zobowiązani do odbywania praktyk studenckich.

 

Odbywanie praktyk przez wszystkich studentów Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki jest obowiązkowe (studenci studiów I stopnia (inżynierskich) 160 godzin - 4 tygodnie). Fakt jej odbycia jest wpisywany do suplementu dyplomu ukończenia studiów. Ze względu na niedostateczne środki budżetowe ograniczeniu uległy praktyki studenckie organizowane instytucjonalnie. Coraz większą rolę odgrywają zatem praktyki indywidualne i organizowane przez samych studentów. Ich program jest uzgadniany z opiekunem dydaktycznym (dr inż. Damianem Radziewiczem, e-mail: praktyki.wemif@pwr.wroc.pl; tel. 071 320 49 49) na Wydziale, a także z przedstawicielem firmy, w której odbywana jest praktyka. Praktyki powinny odbywać się w okresie wakacyjnym, a studenci zobowiązani są do zapisania się na kurs Praktyki studenckie na odpowiednim semestrze (studenci Mechatroniki na semestrze 6 a studenci Elektroniki i Telekomunikacji na semestrze 7). W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach mogą odbywać się w ciągu całego roku, z tym że nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi.

 

Dziekan może zaliczyć studentowi 2-go roku i lat wyższych, jako praktykę, wykonywaną przez niego pracę zarobkową, w tym także za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu kształcenia. Po odbyciu praktyki (pracy) studenci mają obowiązek dostarczyć krótkie sprawozdanie, oraz Zaświadczenie będące potwierdzeniem odbycia praktyki przez studenta wypełnione przez przedstawiciela firmy opiekującego się studentami (studentem).

WAŻNE!!!!

Proszę rozliczać się z praktyk w ciągu miesiąca po zakończeniu praktyki.

 

Informacje o praktykach organizowanych w ramach umów ogólnouczelnianych ogłaszane są na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej. Praktyki indywidualne powinny być załatwiane we własnym zakresie. W tym celu, po zorientowaniu się w danej FIRMIE, że odbycie praktyki jest tam możliwe, studentki/studenci powinni:

 

1) Skontaktować się z drem inż. Damianem Radziewiczem (praktyki.wemif[at]pwr.wroc.pl), aby uzyskać wstępną akceptację miejsca, zakresu i planu praktyki (w wypadku niektórych zakładów pracy wymagane będzie osobiste spotkanie z drem inż. Damianem Radziewiczem).

2) Następnie, po wypełnieniu formularza (Dane studentów (1 egz.)) należy dostarczyć go/zgłosić się z nim/przesłać e-mailem do dra D. Radziewicza. Dostarczyć należy też Ramowy program praktyki (uzgodniony z firmą). Powinien on zawierać (poza szkoleniem BHP, zapoznaniem się ze strukturą firmy) krótki opis tego, co praktykantka/praktykant będzie robić w firmie podczas praktyki (najlepiej wymienić w punktach).

3) 3 egzemplarze Porozumienia oraz 3 egzemplarze ramowego programu praktyki (wypełnionych oraz uzgodnionych ze stroną oferującą praktykę) należy dostarczyć do sekretariatu Dziekana (bud. C2, p.210). Należy tam również dostarczyć potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW zawartego na okres praktyki (jako załącznik do Porozumienia). Tam będzie czekać pismo przewodnie podpisane przez Dziekana (jeśli wcześniej dostarczono formularz danych studentów).

4) Podpisane przez Dziekana Porozumienie (3 egzemplarze, wraz z otrzymanym, po podpisaniu oświadczenia, w sekretariacie pismem przewodnim Dziekana) należy dostarczyć do FIRMY - jeden egzemplarz zostaje w firmie, drugi podpisany wraca do sekretariatu Dziekana, trzeci jest dla studenta.

5) Po odbyciu praktyki studentka/student otrzymuje z FIRMY Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (z informacjami: kto, gdzie i kiedy odbywał praktykę oraz oceną), które dostarcza wraz ze swoim (podpisanym tylko przez siebie) sprawozdaniem z praktyki (do dwóch stron z krótką informacją: gdzie, w jakim terminie i co było robione plus opinia o firmie) do dra D. Radziewicza, który dokona wpisu do systemu (bud. C-2, p. 111 w czasie dyżuru dotyczącego praktyk).

6) W celu uzyskania zaliczenia pracy zarobkowej jako praktyki zawodowej konieczne jest dostarczenie świadectwa pracy, albo Zaświadczenia, z informacją:

a) w jakiej firmie była praca,

b) w jakim terminie,

c) co było robione,

d) jak oceniono pracę.

Ze swojej strony studentka/student powinien dostarczyć sprawozdanie opisujące jaka praca była wykonywana (zob. p.5).

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty